Dnia 27 czerwca 2016 r. /poniedziałek/ godz. 12.00 w Świetlicy Gminnej w Policznie odbędzie się sesja Rady Gminy z  następującym porządkiem obrad:

 

 • Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Wystąpienie gości.
 • Interpelacje, wolne wnioski i pytania.
 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Policzna za 2015 rok.:

-wystąpienie Wójta Gminy

-dyskusja

 • Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 • Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Policzna za 2015 rok- p.o. dyrektora Jerzy Harnatkiewicz.
 • Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Policznie za 2015 rok- Dyrektor Małgorzata Baran.
 • Podjęcie uchwał.
 • Odpowiedzi na
 • Zamknięcie obrad.