Dnia 24 marca 2017r. /piątek/ godz. 09.00 w Urzędzie Gminy w Policznie /sala narad/ odbędzie się sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  3. Interpelacje, wolne wnioski i pytania.

  4. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.

  5. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.

  6.    Podjęcie uchwał.

  7. Odpowiedzi na interpelacje.

  8. Zamknięcie obrad.