Zawiadomienie

     Dnia 28 października 2015 r. /środa/ godz. 09.00 w Świetlicy Gminnej w Policznie odbędzie się sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  4. Informacje Naczelnika Urzędu Skarbowego, Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.

  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Policzna w roku szkolnym 2014/2015 oraz o wynikach sprawdzianów.

  6. Podjęcie uchwał.

  7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

  8. Wolne wnioski i informacje.

    9. Zamknięcie obrad.