Zarządzenie Nr 0050.64.2024 Wójta Gminy Policzna z dnia 18 czerwca 2024r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Zawada Nowa.

 

Na podstawie § 16  Statutu Sołectwa Zawada Nowa przyjętego uchwałą Nr V/55/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz.   z 2015, poz. 2308 z późn. zm.) Wójt Gminy Policzna zarządza, co następuje:

 

  • 1

Zwołuję zebranie wiejskie – wyborcze w dniu 29 czerwca 2024r. w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej I termin godz. 17.00, II termin godz. 17.15.

Ustalam miejsce zebrania w miejscowości  Zawada Nowa (dom sołtysa).

 

  • 2

Obsługę techniczno-organizacyjną zebrania prowadzić będą pracownicy Urzędu Gminy Marzena Gwozdowska, Robert Strzelecki.

 

  • 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed datą wyznaczonego zebrania, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa, w urzędzie gminy i na stronie internetowej Gminy. 

 

  • 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

  • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                              Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec