Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami

pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem

projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami

pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy

Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag

i propozycji do projektu to 1 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący

w roku 2016. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu

Obywatelskiego

http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2016.html.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:

1) celów współpracy – § 2 programu,

2) zakresu przedmiotowego współpracy – § 4 programu,

3) form współpracy pozafinansowej – § 6 – 14 programu,

4) priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok – § 15 -32 programu,

5) środków finansowych planowanych na realizację programu – § 38 programu,

6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej

uwagi i propozycje.

Do końca czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy

finansowej w 2017 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie. Zarząd Województwa w swojej decyzji weźmie pod uwagę wysokość

środków przeznaczonych na zlecenie zadań w roku bieżącym i doświadczenia z realizacji

tegorocznych otwartych konkursów ofert, potrzeby zgłoszone przez departamenty, kancelarie oraz

wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, opinię Skarbnika Województwa Mazowieckiego

oraz Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Warto podkreślić, że jak co roku poza

środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2017 roku zadania zlecane będą do

realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o

zawartości do 18%,

2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prosimy o zgłaszanie propozycji do Programu na 2017 rok na specjalnie przygotowanym formularzu

konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl

w zakładce „Program współpracy” — -> Konsultacje programu na rok 2017:

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej

– pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który

następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac

nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

 

Wzór wniosku