Urząd Gminy Policzna informuje, że zgodnie z art. 161 § 2 oraz 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 365 z późn. zm. ) w dniu 30 czerwca 2020 r. upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Policzna kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.

Zgodnie z Ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art.158 § 1 i 3 ustawy):

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być (art.159 § 1  ustawy):

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § ustawy:

  • 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
  • 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  • 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
  • 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
  • 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
  • 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.
  • 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
  • 7a.Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
  • 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata na ławników, mogą odbierać karty zgłoszenia kandydata na ławnika w Biurze Rady Gminy Policzna lub pobrać załączniki umieszczone na stronie internetowej: www.ms.gov.pl lub www.policzna.ugm.pl

Termin do składania dokumentów mija 30 czerwca 2020 r. Zgłoszenia kandydatów na ławników, które wpłyną do Rady Gminy Policzna po tym terminie pozostawia się bez dalszego biegu.

Decyduje data wpływu zgłoszenia. Zgłoszenie kandydatury za pomocą przesyłki listownej będzie skuteczne tylko wtedy, gdy wpłynie faktycznie do Rady Gminy Policzna najpóźniej 30 czerwca 2020 r.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Policzna  ul. B. Prusa 11 26-720 Policzna  (od 7.00 do 15.00) lub za pośrednictwem poczty.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po upływie wyznaczonego terminu, a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań formalnych, pozostawi się bez dalszego biegu.

Kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać dokumenty w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

30 czerwca 2020 r.

jest ostatecznym dniem na złożenie kompletnego zgłoszenia

W sprawie wymaganej dokumentacji odpowiednie informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
48 677 00 39 wew. 45  Rada Gminy Policzna

 

 

            Przewodniczący Rady Gminy

                        /-/ Paweł Jędra