18 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Policzna, jedna z najważniejszych w roku. Wójt Tomasz Adamiec otrzymał zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za wykonanie budżetu za 2023 rok. Radni jednogłośnie podjęli tę decyzję, co świadczy o ich zaufaniu do włodarza gminy i jego umiejętności zarządzania publicznymi finansami.

Wotum zaufania – wszyscy na tak

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez wójta Tomasza Adamca „Raportu o stanie Gminy Policzna za 2023 rok”. Raport ten jest szczegółowym dokumentem, który przedstawia najważniejsze osiągnięcia, problemy oraz plany na przyszłość dotyczące rozwoju gminy. Stanowi on kompleksową analizę działalności wójta i urzędników w minionym roku.

Po prezentacji raportu, radni przystąpili do głosowania nad wotum zaufania dla wójta. Wynik głosowania był jednoznaczny – wszyscy radni wyrazili swoje poparcie. Był to wyraźny sygnał, że wójt Tomasz Adamiec cieszy się pełnym zaufaniem Rady Gminy.

Analiza finansów gminy i jednogłośne absolutorium

Kolejnym istotnym punktem sesji było zapoznanie radnych ze stanem finansów gminy Policzna za 2023 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Policzna wydały pozytywne opinie na temat realizacji budżetu. Te opinie potwierdzają, że wójt skutecznie i odpowiedzialnie gospodarował środkami publicznymi, co przyczyniło się do zrównoważonego rozwoju gminy.

Kulminacyjnym momentem sesji było głosowanie nad udzieleniem wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu. Ponownie wszyscy radni zagłosowali jednomyślnie za. Absolutorium jest formalnym potwierdzeniem prawidłowego zarządzania finansami i realizacji budżetu. Wójt podziękował zebranym za udzielone absolutorium i dobrą współpracę. – Dziękuję za państwa nieoceniony wkład i zaangażowanie na rzecz gminy. Dziękuję radnym za merytoryczną dyskusję, wsparcie i podejmowanie decyzji, które przyczyniają się do rozwoju naszej gminy. Wyrazy wdzięczności kieruję też do kierowników jednostek i pracowników urzędu. Wasza codzienna praca, profesjonalizm i oddanie sprawom mieszkańców zasługuje na szczere uznanie. Serdecznie dziękuję również sołtysom, że jako najbliżsi przedstawiciele mieszkańców nieustannie dbają o interesy swoich społeczności. Sesja absolutoryjna jest zawsze czasem podsumowań podejmowanych działań w minionym roku. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu możemy z dumą patrzeć na osiągnięcia i z optymizmem planować przyszłość naszej gminy – powiedział wójt Tomasz Adamiec.

2023 pełen ważnych inwestycji

Miniony rok w gminie Policzna był okresem intensywnych działań i strategicznych inwestycji. Największą z nich było rozpoczęcie budowy Centrum Integracji Społecznej w Policznie. Będzie to miejsce skupiające różne pokolenia mieszkańców, oferujące dobre zaplecze do integracji. Wartość inwestycji to 12,7 mln zł, a dofinansowania zewnętrzne pokryją większość tej kwoty i wyniosą aż 12,5 mln zł. To jednak nie jedyna inwestycja z zakresu kreowania wspólnoty. W Patkowie powstała nowoczesna świetlica kontenerowa, jako miejsce spotkań lokalnej społeczności.

2023 rok w gminie Policzna to także duże termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej, a także częściowy remont strażnicy OSP w Policznie. Łączna wartość tych inwestycji wyniosła blisko 7,9 mln zł, a dofinansowania zewnętrzne to aż 7,6 mln zł. 

Miniony rok, to także działania samorządu w obszarze edukacji. Zrealizowano ciekawy projektu nastawiony na zwiedzanie Polski, doposażono szkołę w Policznie w sprzęt multumedialny oraz zakupiono nowy bus do transportu uczniów.

Warto też przypomnieć, że w 2023 roku gmina Policzna otrzymała prestiżowy tytuł Lidera Regionu „Echa Dnia” z zakresu zielonej energii. To wyróżnienie za eko-inwestycje prowadzone w 2022 roku.