Wójt Gminy Policzna ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

1. wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r.,poz.163 z późn.zm.), 2. staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej,

3. znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, , postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność kierowania zespołem pracowników,

2. umiejętność skutecznego komunikowania się,

3. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,

4. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku :

 1.  Kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 2.  Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i innych wynikających z przepisów prawa , przekazanych do kompetencji i statutu jednostki
 3.  Organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy , zapewniająca sprawne wykonywanie zadań.
 4.  Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym GOPS.
 5.  Organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej.
 6.  Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników.
 7.  Dokonywanie analiz i ocen zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 8.  Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym.
 9. Współdzialanie z instytucjami, związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych.
 10.  Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS.
 11.  Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społeczne
 12.  Przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOPS.
 13.  Pozyskiwanie środków pozabudżetowych , w tym unijnych.
 14.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Policzna.

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1.  CV ,
 2.  List motywacyjny,
 3.  Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
 4.  Kopie świadectw pracy,
 5.  Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6.  Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)”.
 7.  Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

V. Warunki pracy:

 1.  Stanowisko: administracyjne, kierownicze.
 2.  Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3.  Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie ul. Bolesława Prusa 11.
 4.  Praca jednozmianowa.
 5.  Praca przy komputerze.

 

VI. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 28 września 2015 r. do godz. 10-tej w sekretariacie Urzędu Gminy Pod adresem:

Urząd Gminy Policzna ul. Bolesława Prusa 11

26-720 Policzna

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.”

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-48) 6770010 wew. 38

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej .

 

VII. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

 

Wójt /-/ mgr inż. Tomasz Adamiec