Wójt Gminy Policzna informuje, że zgodnie  z art. 3 ust. 3  ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2022r., poz.2519 t.j. ze zm.)  gminy mają obowiązek prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracam się z  prośbą  do właścicieli nieruchomości o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.

          Ewidencję będą przeprowadzać pracownicy działu komunalnego Urzędu Gminy Policzna, zgłoszenie można  dostarczyć, także osobiście do Urzędu Gminy (pokój nr 9).  Druki zgłoszeniowe do wypełniania są dostępne na stronie internetowej www.policzna.ugm.pl w zakładce gospodarka komunalna oraz w Urzędzie Gminy.     

        Zgłoszenie nie dotyczy nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej.                                                        

 

                                                                    Wójt Gminy Policzna

                                                                      Tomasz Adamiec

 

Firmy posiadające stosowne zezwolenie od Wójta Gminy Policzna do wywozu nieczystości ciekłych można znaleźć na stronie internetowej www.policzna.ugm.pl  w zakładce gospodarka komunalna – kanalizacja.