Urząd Gminy przypomina o zbliżającym się terminie płatności za gospodarowanie odpadami

komunalnymi. Do 15 marca należy wpłacić ratę za styczeń, luty i marzec.

Wpłat można dokonywać gotówką u inkasenta – sołtysa, lub przelewem na konto bankowe

Urzędu Gminy Policzna nr: 24 9157 0002 0010 0100 0765 0002

W przypadku nieuregulowania we wskazanym terminie należności pieniężnych zostanie

wystawione upomnienie, a w dalszej kolejności wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu

przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje

dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

Terminy wpłat prezentują się następująco:

za miesiące: styczeń, luty, marzec do 15 marca,

za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja,

za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września,

za miesiące: październik, listopad, grudzień do 15 listopada.