Urząd Gminy Policzna przypomina o obowiązku wynikającym z art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 2496):

w przypadku nowo powstałych budynków lub zainstalowania źródła ciepła w danym budynku po raz pierwszy, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw

w przypadku zmiany liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.