Opcje dostępności
48 677 00 39

Odkryj piękno Gminy Policzna...

Aktualności

Rajd Rowerowy Szlakami Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Czytaj więcej

W gminie Policzna podziękowano za plony – za nami dożynki parafialne 2023

W gminie Policzna podziękowano za plony – za nami dożynki parafialne 2023

Czytaj więcej

Akcja ochronna szczepień lisów

Czytaj więcej

Informacje dotyczące legionellozy

Czytaj więcej

ROZKŁAD JAZDY NA LINII POLICZNA – PUŁAWY

Czytaj więcej

Spis osób uprawnionych do głosowania w wyborach

Czytaj więcej

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

Czytaj więcej

Ogólnokrajowy Konkurs KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Czytaj więcej

Płatność dla małych gospodarstw – sprawdź, czy to się opłaca.

Czytaj więcej

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 294 w Policznie z dnia 22.08.2023

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Czytaj więcej

Jest 130 tysięcy dofinansowania na doposażenie szkoły w Policznie

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY POLICZNA

Czytaj więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Policzna

Ogłoszenie Wójta Gminy Policzna

Wójt Gminy Policzna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny

Na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Siedlce który odbędzie się 12 października 2023r. o godz. 1000

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

Nieruchomość gruntowa nieogrodzona i niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 32 w miejscowości Siedlce przy ul. Łukowskiej, obręb 0096 o pow. 0,4207 ha.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona na terenie 10MN(U) – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Cena wywoławcza(brutto) do II przetargu wynosi – 590.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy zł)

Wadium – 59.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w podanych wyżej wymienionych wysokościach na rachunek Urzędu Gminy Policzna w BS Zwoleń O/ Policzna Nr 40 91570002 0010 0100 0765 0005 najpóźniej do dnia 9 października 2023r. decyduje data wpływu na konto a nie data dokonania przelewu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem prawnym  nieruchomości oraz regulaminem przetargu przed przestąpieniem do przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie internetowej www.policzna.ugm.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11, pok. nr 16 tel. 48 677-00-39 wew. 37.

                                                                                                     

REGULAMIN PRZETARGU            

       /-/ mgr inż. Tomasz Adamiec

                                                                                                                          Wójt Gminy Policzna

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na szkolenie

Czytaj więcej

Kategorie