Mieszkańcy Gminy Policzna,

Wójt Gminy Policzna informuje, że w związku z planowaną przez Gminę realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1. „Odnawialne Źródła energii (OZE) proszę wszystkie osoby, które złożyły deklaracje udziału w projekcie o dokonanie wpłat na poczet inwentaryzacji technicznej nieruchomości.

Zakres inwentaryzacji obejmuje w szczególności określenie warunków technicznych nieruchomości niezbędnych do montażu wybranego Odnawialnego Źródła Energii, dobór parametrów urządzeń dla potrzeb przystąpienia do projektu planowanego do realizacji przez Gminę Policzna.

   Mieszkaniec zobowiązuje się dokonać wpłaty kwoty 61,50 zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt jeden złotych 50/100) za wybraną instalację na konto Wykonawcy. Prace inwentaryzacyjne rozpoczną się w ciągu 2 tygodni od dokonania wpłaty.

Dane do wpłaty:

Nr konta 22 2030 0045 1110 0000 0272 8610

W tytule:

Nr umowy*

Imię i nazwisko wpłacającego (właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości)

Lokalizacja wykonywania inwentaryzacji budynku (miejscowość, ulica, nr domu).

WPŁAT NALEŻY DOKONAĆ DO 25 SIERPNIA 2016 r.

*Umowy z mieszkańcami zostaną dostarczone przez Gminę