Wójt Gminy Policzna ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny Na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jabłonów,  który odbędzie się 14 kwietnia 2023r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Policzna, ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka nr 171/1 w miejscowości Jabłonów o pow. 0,37 ha dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00001072/2. Budynek murowany o pow. 60 m2 w złym stanie technicznym.

Cena wywoławcza(brutto) do IV przetargu wynosi – 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące zł)

Wadium – 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta zł)

Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w podanej wyżej wymienionej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Policzna w BS Zwoleń O/ Policzna Nr 40 91570002 0010 0100 0765 0005 najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2023r. decyduje data wpływu na konto a nie data dokonania przelewu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem prawnym  nieruchomości oraz regulaminem przetargu przed przestąpieniem do przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie internetowej  www.policzna.ugm.pl oraz w prasie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11, pok. nr 16 tel. 48 677-00-39 wew. 37.

 

      Wójt Gminy Policzna

/-/ mgr inż. Tomasz Adamiec

 

 

 

REGULAMIN PRZETARGU