Szanowni Mieszkańcy Gminy Policzna,

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 – Odnawialne źródła energii (OZE)Gmina Policzna podjęła działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

W związku z tym, Wójt Gminy Policzna planuje złożenie wniosku o dofinansowanie pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE POLICZNA”. Projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 20% kosztów netto oraz podatek VAT (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym). Projekt będzie realizowany przez Gminę Policzna wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WP.

W związku z powyższym Wójt Gminy Policzna zaprasza do udziału w projekcie i ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę.

Wójt zachęca również do odwiedzenia strony internetowej:  www.policzna.ugm.pl gdzie na bieżąco umieszczane będą wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie. Na stronie będzie można również pobrać wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie.