Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 1. Termin składania wniosków od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 17 kwietnia
  2017 r. do godziny 1300.

 

 1. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu przy
  ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

 

III. Zakres tematyczny:

 

 • Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;Dz.U.2015 poz. 1570 );

 

 1. Forma wsparcia: premia w wysokości 70 tys. zł.(na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, rozdział VI, str. 43);

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia:

 

V.1 Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto

-spełnić warunki oceny wstępnej,

-zostać uznany za zgodny z LSR, w tym

-zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a ponadto

-średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami  musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 28 pkt.

 

V.2 W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

 

 

 1. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr1 do niniejszego ogłoszenia.

 

VII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia:

 

VII.1 Warunków udzielenia wsparcia:

 1. Xero dowodu osobistego i/lub zaświadczenie o miejscu zameldowania wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

– Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych, chyba że działalność którą zamierza podjąć wnioskodawca sklasyfikowana jest wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

 lub

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu;

 1. Dokumenty potwierdzające, że inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 2. W przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – dokumenty poświadczające, że siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

VII.2 Kryteriów wyboru określonych w LSR:

 1. Fiszka projektowa wypełniona zgodnie z instrukcją;
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 1- Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca ma wykształcenie kierunkowe odpowiednie do przedmiotu operacji lub doświadczenie w pracy w branży odpowiedniej do przedmiotu operacji tj. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenie z miejsca pracy;
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 5- Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, o ile dotyczy.
 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 7 – Zaświadczenie
  z Urzędu Pracy, o posiadanym statusie osoby bezrobotnej, o ile dotyczy.

 

VIII. Limit środków  w ogłoszonym naborze wynosi: 210 tys. zł.

IX. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl

 

LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon
(48) 676 20 29, email: stowarzyszeniedir@tlen.pl

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 1. Termin składania wniosków od dnia 21 marca 2017 r. do dnia 18 kwietnia
  2017 r. do godziny 1300.

 

 1. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu przy
  ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

 

III. Zakres tematyczny:

 

 • Rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 );

 

 1. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 60 % (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, rozdział VI, str. 43).

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia:

 

V.I Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto

-spełnić warunki oceny wstępnej,

-zostać uznany za zgodny z LSR, w tym

-zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a ponadto

-średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami  musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 29 pkt.

 

V.2 W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

 

 

 1. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

 

VII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia:

 

 

VII.1 Warunków udzielenia wsparcia:

 1. Wydruk z CEIDG lub KRS;
 2. Dokumenty potwierdzające, że inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone  we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 3. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada

-doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

– zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

– jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, lub

– wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

 1. W przypadku spółek cywilnych- dokumenty potwierdzające, że każdy wspólnik spółki cywilnej spełnia warunki udzielenia wsparcia określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570.
 2. Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami lub dokument poświadczający, że wydanie w/w decyzji nie jest niezbędne.

 

VII.2 Kryteriów wyboru określonych w LSR:

 

 1. Fiszka projektowa wypełniona zgodnie z instrukcją;
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 1- Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego np. kopia umowy o przyznanie pomocy, kopia przelewu środków finansowych;
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 4- Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, o ile dotyczy.
 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 7- Xero dowodu osobistego i/lub zaświadczenie o miejscu zameldowania wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 14- Wydruk z CEIDG lub KRS;

 

 

VIII. Limit środków  w ogłoszonym naborze wynosi – 1,5 mln. zł

 

 

 1. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl

 

 

LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc
w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon
(48) 676 20 29, email: stowarzyszeniedir@tlen.pl

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

 

 

 

– podejmowanie działalności gospodarczej (20.03.2017 r.- 17.04.2017 r.) 
http://dir.zwolen.com/13-nabor-wnioskow/617-nabor-wnioskow-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html

– rozwijanie działalności gospodarczej (21.03.2017 r.- 18.04.2017 r.)

http://dir.zwolen.com/13-nabor-wnioskow/618-nabor-wnioskow-w-zakresie-rozwijania-dzialalnosci-gospodarczej.html