Wójt Gminy, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r.,poz.609 z późn. zm.) co roku do dnia  31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Radni w debacie zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec Gminy Policzna, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte przez 20 mieszkańców Gminy Policzna. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport  o stanie gminy.

W bieżącym roku zgłoszenia można składać do dnia 17 czerwca 2024 r. Sesja, na której odbędzie się debata wyznaczona jest na dzień 18 czerwca 2024 r. na godz. 13.00.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

 

Wzór zgłoszenia

RAPORT O STANIE GMINY