Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Gminy Policzna
Aby wziąć w nim udział należy wykonać pracę plastyczną (format A3 lub A4) przedstawiającą ulubionego bohatera literackiego w wersji EKO (z wykorzystaniem surowców wtórnych) i dostarczyć ją do organizatorów konkursu.
Prace przyjmowane są w GBP w Policznie (ul. B.Prusa 4 i jej Filii Bibliotecznej w Czarnolesie.
Na zwycięzców czekają nagrody !
Konkurs trwa od 1 kwietnia do 20 kwietnia 2016 r.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Szczegółowe informacje dostępne u organizatorów oraz pod nr tel. (486770048) i w regulaminie konkursu:

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„EKO-postać, czyli mój ulubiony bohater literacki w wersji EKO”  organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Policznie

CELE KONKURSU:

  1. Popularyzacja czytelnictwa,
  2. Promowanie czytelnictwa jako wartościowej formy spędzania wolnego czasu,
  3. Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży,
  4. Rozbudzenie aktywności czytelniczej,
  5. Promocja działalności Biblioteki w środowisku lokalnym

 

 

REGULAMIN KONKURSU:
§1 Organizator
Organizatorem Konkursu plastycznego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie i Filia Biblioteczna w Czarnolesie.
§2 Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia, a kończy się 20 kwietnia 2016 r.
Przewidywanie rozdanie nagród nastąpi 22 kwietnia 2016 r.
§3 Warunki uczestnictwa
1.Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Policzna.
3.Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie A4 lub A3.
4.Tematem prac jest wykonanie ulubionego bohatera literackiego w wersji EKO, czyli z wykorzystaniem surowców wtórnych. Technika wykonania prac jest dowolna.
5.Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
6.Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
7.Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
8.Na odwrocie każdej zgłaszanej do Konkursu pracy
należy wpisać imię, nazwisko, wiek autora, nazwę Szkoły Podstawowej i klasę, do której Uczestnik konkursu chodzi oraz podać kontaktowy numer telefonu własny lub opiekuna.
9.Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10.Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
§4 Termin i warunki dostarczenia prac
1.Podpisane prace plastyczne należy dostarczyć osobiście
do Organizatora Konkursu do 20 kwietnia 2016 r.
na adres :
a) Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie, ul.B. Prusa 4,
b) Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie, Filia w Czarnolesie
2.Prace przyniesione po terminie nie będą oceniane.
3.Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
§5 Zasady przyznawania nagród
1.Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora konkursu do
22 kwietnia 2016 r. wyłoni zwycięskie prace w dwóch przedziałach wiekowych:
* uczniowie klas 0 – III Szkoły Podstawowej,
* uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej.
2.Prace nie spełniające warunków regulaminowych zostaną odrzucone przez Komisję.
3.Decyzje Komisji są ostateczne.
4.Laureaci miejsc I, II, III konkursu otrzymają nagrody.
5.Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dowolnej liczby wyróżnień.
6.Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną.
§ 6 Postanowienia końcowe
1.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie GBP w Policznie (ul. B. Prusa 4).
2.Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać osobiście w GBP w Policznie (ul. B. Prusa 4), lub pod numerem telefonu 486770048 od poniedziałku do piątku w godz.9.00-17.00

 

Bez t