1                                                                                                                                                2

 

 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO – HARMONOGRAM

 

Urząd Gminy

w Przyłęku                         PONIEDZIAŁEK w godzinach od 10:00 do 14:00

                                                  Pokój nr 18

 Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

 

Urząd Gminy

w Kazanowie                     WTOREK w godzinach od 11:00 do 15:00

                                                 Pokój nr 6

 Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

 

Urząd Gminy

w Tczowie                        ŚRODA w godzinach od 10:00 do 14:00

                                              Pokój nr 21

 Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

 

Urząd Gminy

w Policznie                        CZWARTEK w godzinach od 10:00 do 14:00

                                               Pokój nr 16

Bezpłatnych porad prawnych udziela Adwokat

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78

                                           

                                             PIĄTEK w godzinach od 8:00 do 12:00

                                               Pokój nr 6

Bezpłatnych porad prawnych udziela Adwokat

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zwoleniu ul. Plac Kochanowskiego1

                                            

                                             PONIEDZIAŁEK w godz. od 8:00 do12:00

                                             WTOREK-PIĄTEK w godz. od 7:30 do 11:30

                                                Pokój nr 15

Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

 

Punkt mieszczący się w Miejskim Ośrodku  Pomocy Społecznej

w Zwoleniu obsługiwany jest przez  organizację pozarządową

Lubelski Ośrodek Samopomocy ul. Grodzka 14, 20 -112 Lublin

                                      

Mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w dowolnym punkcie utworzonym na terenie Powiatu.   

 

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:                                  

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych

i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.