Prace związane z obsługą ciągników, agregatów, kombajnów, prace na
drzewach, prace remontowo-budowlane, załadunkowe i wyładunkowe wymagają
wchodzenia i schodzenia. Dotyczy to także korzystania z różnego rodzaju
zbiorników w zagłębieniach, użytkowania pomieszczeń magazynowych na
strychach i w piwnicach, zabudowań inwentarskich oraz mieszkalnych.
Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wyposażenie
budynków i maszyn, oraz używanie obuwia antypoślizgowego. W miejscu
pracy powinien zawsze panować porządek.
JAKI SPRZĘT POWINIEN BYĆ WYKORZYSTYWANY DO PRACY NA
WYSOKOŚCI?
– Drabina używana w obejściu gospodarskim powinna być bezpieczna:
 wykonana z mocnych podłużnic, których odległość jednej od drugiej wynosi
minimum 0,3m;
 z mocnymi szczeblami, przymocowanymi do podłużnic w odstępach nie
większych niż 0,3 m;
 wyposażona w zabezpieczenie przed przechyleniem, odchylaniem do tyłu i
poślizgiem: u góry-haki zaczepowe, u dołu – zakończenie gumowe lub ostre,
dostosowane do podłoża;
 wyposażona dodatkowo w uchwyty służące do przytrzymywania się w czasie
wchodzenia i schodzenia.
– SCHODY
Schody powinny być mocne, wykonane z antypoślizgowego materiału i wyposażone
w wygodne poręcze umieszczone z obu stron na wysokości 1,1 m-jeżeli mają
powyżej 5 stopni.
Najbardziej bezpieczne są schody o kącie nachylenia 30 0 , stopniach o wysokości
0,17 m i głębokości około 0,29 m, wyposażone w podesty i barierki o mocnej,
stabilnej konstrukcji.
Schody i drabiny zawsze powinny być czyste, a ich powierzchnie
antypoślizgowe.

Maszyny używane w gospodarstwie, powinny być wyposażone w mocne, dobrze
zamontowane drabinki i schodki wejściowe do kabin, w podesty robocze do
przyczep.
Jeżeli podczas prac transportowych konieczne jest wchodzenie na przyczepę, należy
stosować odpowiednio długą drabinę, na czas przejazdu mocowaną do burty
przyczepy.
Jeśli wykonujesz wykopy, zwłaszcza głębokie(powyżej 1 m) i wąskie stosuj
zabezpieczenia przed osunięciem się ziemi, a na powierzchni ustawiaj barierę
chroniącą przed wpadnięciem albo oznacz wykop w widocznym z daleka sposób.
Podczas wchodzenia do różnego rodzaju zbiorników(szamb, zbiorników gnojowicy,
studni) pracuj zespołowo i bezwzględnie stosuj mocną linę ubezpieczającą, która w
razie konieczności pozwoli wydobyć cię na zewnątrz przez osoby asekurujące na
powierzchni.
Przy pracach wewnątrz zbiornika należy korzystać z maski przeciwgazowej, aby nie
ulec zatruciu.
W ZBIORNIKACH NA GNOJOWICĘ GROMADZĄ SIĘ NIEBEZPIECZNE GAZY
TAKIE JAK AMONIAK, METAN CZY SIARKOWODÓR.
ZADBAJ ABY PODWÓRZE GOSPODARSTWA MIAŁO WYRÓWNANĄ I
UTWARDZONĄ POWIERZCHNIĘ, ABY PANOWAŁ NA NIM PORZĄDEK CO
OGRANICZY RYZYKO WYSTĄPIENIA WYPADKU.

Źródło- Bezpieczna praca na
wysokości, w wykopach i
zbiornikach w gospodarstwie rolnym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego życzy Państwu bezwypadkowej
pracy. Jeśli jednak zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy zgłosić go
do najbliższej placówki terenowej Kasy, jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki.