Policzna, dn. 12.12.2016r.

 

INFORMACJA
Urząd Gminy Policzna informuje, iż przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania:

„Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Policzna
w 2017 roku”

Dofinansowanie z WFOŚiGW obejmuje 100% kosztów demontażu, transportu
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje
kosztów nowych pokryć dachowych.
Mieszkańcy gminy Policzna, którzy na terenie nieruchomości posiadają wyroby
zawierające azbest i zamierzają je usunąć w 2017 r. mogą zgłaszać chęć skorzystania
z dofinansowania.
Złożenie przez Gminę wniosku nie gwarantuje uzyskania dofinansowania.

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości;

 

  •  adres obiektu oraz ilość posiadanego azbestu w m2 , z zaznaczeniem czy azbest jest przeznaczony do zdjęcia,

czy jest zdjęty i składowany.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Policzna
ul. B. Prusa 11 pokój nr 11. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 486770039 wew. 37.
                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                          /-/ Tomasz Adamiec