Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Organizacji

  1. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

tel. 22 59-79-661, e-mail: organizacyjny@mazovia.pl

 

 

Warszawa, 2 marca 2022 r.

 

Starostwa Powiatowe

Urzędy Miast

Urzędy Miast i Gmin

Urzędy Gmin

Województwa Mazowieckiego

 

Dotyczy: Konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 1 marca 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 263/299/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Konsultacje odbędą się w okresie od 4 do 18 marca 2022 r. 

Organizacje pozarządowe działające w Województwie Mazowieckim, oprócz współpracy ze swoimi lokalnymi samorządami, często podejmują współpracę z samorządem województwa. Udział zainteresowanych podmiotów pozarządowych w tworzeniu lub zmianach programu współpracy daje nadzieję na dostosowanie jego treści do potrzeb i planów sektora pozarządowego.

W związku z powyższym będę niezmiernie wdzięczna za opublikowanie na stronach internetowych Państwa urzędów komunikatu dotyczącego konsultacji projektu ww. uchwały wraz z wzorem formularza konsultacyjnego

Wyrażam nadzieję, że publikacja komunikatu sprawi, że większa liczba podmiotów pozarządowych będzie mogła wziąć udział w konsultacjach dotyczących ww. aktu.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych

Sara Michalska

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 do uchwały – Projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
  2. Załącznik nr 2 do uchwały – Formularz konsultacyjny.
  3. Komunikat dotyczący konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Sprawę prowadzi:

Marzena Kuchta

Telefon: 224-379-474

marzena.kuchta@mazovia.pl