Rada Gminy Policzna 

Policzna, dn.22.06.2021r.

 

RGA.0002.4.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

             Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ zwołuję sesję Rady Gminy Policzna na dzień 30 czerwca 2021r. /środa/ godz. 13:30 w Świetlicy Gminnej w Policznie z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Raport o stanie gminy.
  4. Debata nad raportem o stanie gminy.
  5. Wotum zaufania.
  6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz sprawozdania jednostki organizacyjnej SP ZOZ.
  7. Udzielenie absolutorium dla Wójta.
  8. Podjęcie uchwał.
  9. Sprawy różne, informacje, komentarze.
  10. Zamknięcie obrad.

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/Paweł Jędra