W tym dziale znajdują się informacje oraz pliki / druki do pobrania potrzebne do wykonania wielu czynności urzędowych.

 

 

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników


Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami mieszkańcami gminy Policzna w celu przygotowania zawodowego, po ukończeniu  nauki zawodu lub przyuczeniu  do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, otrzymują   pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów określonych w poniżej podstawie prawnej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Art. 70b (tekst jedn. Dz.U.2004.256.2572, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U.2014.232);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.244.1626);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U.2007.59.404, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.311, 
z późn.zm.);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

Załączniki do pobrania:

 

 

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej


Z  dniem 27 października 2011 r. w myśl postanowień art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm.) Gmina Policzna przekazała gminną ewidencję podmiotów gospodarczych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet.

 

Centralna Ewidencja dostępna jest na portalu
 www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl

 

Z dniem przekazania danych z ewidencji gminnej do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach wójt przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.
Znowelizowane przepisy pozwalają na złożenie wniosku o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG. Osoba taka musi posiadać własny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany e-PUAP bądź potwierdzić wydrukowany wniosek w najbliższym Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni.
 Istnieje też możliwość złożenia osobiście wniosku o wpis do CEIDG na formularzu papierowym pobranym na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl Gmina przekształci go wówczas w formę dokumentu elektronicznego i prześle do CEIDG.

 

 

 

USC

Ważne !!  Wniosek powinien być wydrukowany obustronnie na jednej kartce formatu A4. Złożyć go można jedynie osobiście.

 


Ważne !!  Wniosek powinien być wydrukowany obustronnie na jednej kartce formatu A4. Złożyć go można jedynie osobiście.

 

Strategia Rozwoju Gminy Policzna


 

Plan Gospodarki Odpadami