Zostań rodziną wspierającą!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie

w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

zachęca rodziny do współpracy w wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Rodzina wspierająca pomaga innym rodzinom w prawidłowym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania, poprawnym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych itp., wykorzystując własne zasoby i umiejętności. Szczególnie ważna jest wiedza i doświadczenie z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny. Zadaniem rodzin wspierających nie jest wyręczanie rodziców biologicznych, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudności, z jakimi borykają się wychowując dzieci. Pomoc ta może dotyczyć kwestii prawidłowej opieki, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych czy też prowadzenia gospodarstwa domowego. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu wolnego rodziny, pomocy w nauce, zarządzania budżetem oraz prowadzenia gospodarstwa domowego

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

 • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocą dzieciom w nauce,
 • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
 • udzielaniu rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych,

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna, za którą rodzina nie otrzymuje wynagrodzenia.

 

Kto może zostać rodziną wspierającą:

warunki, jakie powinni spełnić kandydaci na rodzinę wspierającą to:

 1. brak skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 2. ustabilizowana sytuacja finansowa,
 3. stan zdrowia pozwalający na realizację zadań,
 4. brak uzależnień,
 5. prawidłowo wypełniać funkcje opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
 6. posiadać pełną władzę rodzicielską;
 7. wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli takowy posiada.

 

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

● istnieje problem alkoholowy w jej rodzinie,

● nie ma stałego źródła utrzymania,

● występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,

● członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,

● członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,

● skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

● występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

 

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. zgłosić swoją kandydaturę na rodzinę wspierającą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie,
 2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu swojego zamieszkania,
 3. uzyskać pozytywną opinię Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Policznie,
 4. odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez ośrodek pomocy społecznej,
 5. podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują!

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji!

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału
w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie wniosku
w  Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Policznie, ul. Bolesława Prusa 2A, 27-720 Policzna. Wszelkie informacje na temat rodzin wspierających można uzyskać u Kierownika GOPS w Policznie pod 
numerem telefonu (48) 677 00 42 wew. 14.