Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm./ zwołuję sesję Rady Gminy Policzna na dzień 29 czerwca 2022r./środa/godz.13:00 w Świetlicy Gminnej w Policznie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Raport o stanie Gminy Policzna.
  4. Debata nad raportem o stanie gminy.
  5. Wotum zaufania.
  6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz sprawozdania jednostki organizacyjnej SP ZOZ w Policznie.
  7. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
  8. Podjęcie uchwał.
  9. Sprawy różne, informacje, komentarze.
  10. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/Paweł Jędra

 

 

 

Podczas sesji odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Policzna za rok 2021.

W debacie mogą zabrać głos mieszkańcy w liczbie do 15 osób.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Policzna w Biurze Rady pokój nr 14, w Urzędzie Gminy Policzna ul. Bolesława Prusa 11 – do dnia 28 czerwca 2022 r.

 

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy dostępna będzie na stronie http://policzna.wideosesja.pl