Dnia 30 grudnia 2015 r. /środa/godz. 12.00 w Świetlicy Gminnej w Policznie odbędzie się sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  3. Interpelacje, wolne wnioski i pytania.

  4. Przedłożenie projektu budżetu gminy na 2016r.-Skarbnik Gminy

  5. Informacja o realizacji zadań w 2015r.

  6. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy.

  7. Podjęcie uchwał.

  8. Odpowiedzi na interpelacje.

  9. Zamknięcie obrad.