Zarządzenie Nr 0050.92.2015

Wójta Gminy Policzna

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem odwołania dotychczasowego oraz wyboru nowego Sołtysa Sołectwa Piątków

 

Na podstawie § 16 i 23 ust. 1 Statutu Sołectwa Piątków przyjętego uchwałą Nr V/45/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2015 r. poz. 2298), Wójt Gminy Policzna, zarządza co następuje:

 

§ 1

Na wniosek Rady Sołeckiej i mieszkańców Sołectwa Piątków zwołuję zebranie wiejskie w dniu 3 września 2015 r. I termin godz. 17.00, II termin godz. 17.15 w Remizie OSP w Piątkowie: – w celu odwołania Sołtysa Sołectwa Piątków, – w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Piątków,

§ 2

Ustalam następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum / ustalenie I czy II termin/.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Odczytanie wniosku jaki wpłynął od Rady Sołeckiej i mieszkańców Piątkowa.
  4. Wysłuchanie zainteresowanego sołtysa.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania sołtysa i ogłoszenie wyników głosowania.
  7. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
  8. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników głosowania.
  9. Zamknięcie zebrania.

§ 3

Obsługę techniczno-organizacyjną zebrania prowadzić będzie pracownik Urzędu Gminy Marzena Gwozdowska.

§ 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed datą wyznaczonego zebrania, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa, w urzędzie gminy i na stronie internetowej Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt /-/

Tomasz Adamiec