Na podstawie § 16 Statutu Sołectwa Patków przyjętego uchwałą  Nr V/44/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow.  z 2015 r. poz. 2297  z późn.zm.), Wójt Gminy Policzna,  zarządza co następuje:

 

  • 1

Zwołuję zebranie wiejskie-wyborcze w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Patków.

 

  • 2

Ustalam termin zebrania wiejskiego-wyborczego, o którym mowa w § 1 na dzień 2 sierpnia 2022 r. /wtorek/  I termin godz. 17.00, II termin godz.17.15.

 

  • 3

Ustalam miejsce zebrania wiejskiego-wyborczego  – u Państwa Krzysztofa i Krystyny Miękus – Patków 8.

 

  • 4

Ustalam następujący porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum / ustalenie I czy II termin/.

2.Wybór przewodniczącego zebrania.

3.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

4.Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.

5.Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników głosowania.

6.Zamknięcie zebrania.

  • 5

Obsługę techniczno-organizacyjną zebrania prowadzić będzie pracownik Urzędu Gminy Marzena Gwozdowska.

  • 6

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed datą wyznaczonego zebrania, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa, w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Gminy. 

 

  • 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                               /-/ Tomasz Adamiec