w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem odwołania Sołtysa Sołectwa Patków.

            Na podstawie § 23 Statutu Sołectwa Patków przyjętego uchwałą  Nr V/44/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow.  z 2015 r. poz. 2297  z późn.zm.), Wójt Gminy Policzna,  zarządza co następuje:

 

  • 1

W związku ze złożonym przez mieszkańców Sołectwa Patków wnioskiem z dnia 29 czerwca 2022 roku, o odwołanie dotychczasowego sołtysa, zwołuję zebranie wiejskie, którego przedmiotem będzie odwołanie Pana Grzegorza Sekuły z funkcji obecnego sołtysa Sołectwa Patków.

 

  • 2

Ustalam termin zebrania wiejskiego, o którym mowa w § 1 na dzień 19 lipca 2022 r. /wtorek/  I termin godz. 17.00, II termin godz.17.15.

 

  • 3

Ustalam miejsce zebrania wiejskiego – u Państwa Krzysztofa i Krystyny Miękus – Patków 8.

 

  • 4

Ustalam następujący porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum / ustalenie I czy II termin/.

2.Wybór przewodniczącego zebrania.

3.Odczytanie wniosku jaki wpłynął od mieszkańców.

4.Wysłuchanie zainteresowanego sołtysa.

5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.Przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania sołtysa i ogłoszenie wyników głosowania.

7.Zamknięcie zebrania.

  • 5

Obsługę techniczno-organizacyjną zebrania prowadzić będzie pracownik Urzędu Gminy Marzena Gwozdowska.

  • 6

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed datą wyznaczonego zebrania, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa,  w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Gminy. 

  • 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                          /-/ Tomasz Adamiec