Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Policzna na wniosek Rady Sołeckiej i mieszkańców Sołectwa Piątków zwołuje zebranie wiejskie w dniu 3 września 2015 r. /czwartek/ I termin godz. 17.00, II termin godz. 17.15 w Remizie OSP w Piątkowie.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum / ustalenie I czy II termin/.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Odczytanie wniosku jaki wpłynął od Rady Sołeckiej i mieszkańców Piątkowa.
  4. Wysłuchanie zainteresowanego sołtysa.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania sołtysa i ogłoszenie wyników głosowania.
  7. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
  8. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników głosowania.
  9. Zamknięcie zebrania

Wójt /-/

Tomasz Adamiec