Policzna, dn. 31.01.2019r.

 

WÓJT GMINY POLICZNA OGŁASZA

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:   UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY POLICZNA przeprowadzonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn.zm.),

 

  1. 1.      Wybrano ofertę złożoną przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” Policzna ul. B. Prusa 11 26-720 Policzna.
  2. 2.      Kwota przyznanych środków publicznych w 2019 roku – 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł. )

 

                                                                                                Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec