Porządek zebrań:

1.Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum / ustalenie I czy II termin/

2.Wybór przewodniczącego zebrania wiejskiego.

3.Sprawozdanie z działalności organów sołectwa.

4.Dyskusja nad sprawozdaniem.

5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.Zgłoszenie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej.

7.Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników głosowania.

8.Zamknięcie zebrania.

Wójt

/-/ Tomasz Adamiec