I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, zarządzanie i marketing, zarządzanie.

3. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: ubezpieczeń społecznych, oświaty, postępowania administracyjnego,  finansów publicznych, samorządu gminnego oraz innych niezbędnych na stanowisku pracy wraz z umiejętnością ich zastosowania

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6. Pełna zdolność  do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność dobrej organizacji pracy,

2. komunikatywność,

3. umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres zadań wykonywanych  na w/w stanowisku :

1. Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

2. Prowadzenie rozliczeń przedszkoli i stołówek szkolnych.

3. Prowadzenie całości obsługi administracyjno-organizacyjnej i finansowej szkół, przedszkoli, „zerówek” za wyjątkiem : sporządzania list płac, kart wynagrodzeń, prowadzenia księgowości, ksiąg inwentarzowych i remontów.

4. Prowadzenie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie pracowników przyjętych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych  oraz opieka nad stażystami.

5. Prowadzenie spraw związanych z kasą zapomogowo-pożyczkową.

6. Prowadzenie wszystkich spraw wynikających z ustawy o systemie oświaty m.in. konkursy na dyrektorów,  przyjmowanie zgłoszeń od pracodawców o praktycznej nauce zawodu i wypłata.

7. Sporządzanie sprawozdań.

8. Prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy.

9. Stypendia szkolne i naukowe.

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. CV ,

2. List motywacyjny,

3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  kwalifikacje ,

4. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej  zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

6. Podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

V. Warunki pracy:

1. Stanowisko: urzędnicze.

2.  Wymiar czasu pracy: pełny etat.

3. Miejsce pracy: Urząd Gminy Policzna  ul. Bolesława Prusa 11.

4. Praca jednozmianowa.

5. Praca przy komputerze.

VI. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:

12  kwietnia 2019 r. do godz. 9-tej w sekretariacie Urzędu Gminy

Pod adresem:

Urząd Gminy Policzna

ul. Bolesława Prusa 11

26-720 Policzna

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń z ZUS i obsługi szkół i przedszkoli.”

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 48 6770010 wew. 38

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  .

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o karalności za umyślne przestępstwa ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

VII. Inne informacje:

1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

2. Oferty kandydatów  niezakwalifikowanych do kolejnych  etapów można odebrać osobiście w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia wyników naboru. Po w/w terminie zostaną odesłane kandydatowi.

VIII. Klauzula informacyjna:

       Na podstawie art.13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

       1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Policzna, z siedzibą w Policznie, ul. B. Prusa 11, 26-720 Policzna.

       W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

       2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Policzna.

       3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj. przywołanej wyżej ustawy i rozporządzenia.

       4.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

       5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym mającym na celu wyłonienie kandydata na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Policzna. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w w/w postępowaniu.

       6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnianiu żadnym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Gminy Policzna.

       7. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 

1. Imię ( imiona ) i nazwisko …………………………………………..

 

2. Data urodzenia ………………………………………………………

 

3. Dane kontaktowe ……………………………………………………

 

4. Wykształcenie ………………………………………………………

 

5. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ……………………………

 

………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………….

 

 

 

 

……………………                                                               …………………………………….

 ( miejscowość i data )                                       ( podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie )