UWAGA ROLNICY

 

     Urząd Gminy Policzna informuje, że na terenie Gminy Policzna wg raportu IUNG w Puławach ogłoszonego w dniu 21.08.2015 r kryterium suszy zostało przekroczone w uprawach: ziemniaków, kukurydzy na kiszonkę i na ziarno, warzyw gruntowych, roślin strączkowych, drzew owocowych i krzewów owocowych.

W związku z powyższym Wójt Gminy Policzna wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych. Rolnicy, którzy w wyniku suszy ponieśli straty w produkcji powyżej 30% średniej produkcji rocznej z okresu 3 ostatnich lat mogą składać wnioski o oszacowanie strat.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Policzna (pokój nr 11), na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz u Sołtysów wsi.

Proszę o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2015r. w Urzędzie Gminy Policzna pok. nr 11. Do wniosku dołączyć ksero wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2015 rok.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec