UWAGA ROLNICY

Nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 02 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.
Nowe zasady ustalania limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. limit ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i  budynków, według stanu na dzień1 lutego danego roku
1 litr x 100 x powierzchnia użytków rolnych x 1 zł
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
1 litr x 30 x średnia roczna liczba dużych jednostek bydła x 1 zł
W 2019 r stawkę zwrotu podatku akcyzowego ustala się w wysokości
1,00 zł na 1 litr oleju.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w  okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
2) oświadczenie (oryginał) – wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające informacje o  liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła utrzymywanego przez posiadacza bydła w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i uzyskane na podstawie przepisów ustawy z  dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) — w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.”.

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje na podany we wniosku rachunek bankowy w terminach:
1 – 30 kwietnia danego roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października danego roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie