Policzna, dn. 04.11.2021r.

 

 

          Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 20 października 2021r do 03 listopada 2021r.  w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu: Wieloletniego programu współpracy gminy Policzna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2022 – 2027”.

          Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Policzna oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Policzna. W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce  i termin zgłaszania opinii oraz osobę udzielającą wyjaśnień.

          W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii ani uwag.

 

Sporządziła:

Małgorzata Szarek

                                                                                                            Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec