PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO
DO PRODUKCJI ROLNEJ

OD 01.08.2019r.
DO 02.09.2019r.

    

Pokój nr 2 w Urzędzie Gminy
w Policznie-
podatki

Faktury zakupu oleju napędowego od dnia 01.02.2019r. do 31.07.2019r.

 

UWAGA ROLNICY

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

  •      w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 02 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Nowe zasady ustalania limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2019r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. limit ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.


1 litr x 100 x powierzchnia użytków rolnych x 1 zł.

 

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

1 litr x 30 średnia roczna liczba dużych jednostek bydła x 1 zł.

W 2019 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego ustala się w wysokości
1,00 zł. na 1 litr oleju.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

  1. faktury VAT albo ich kopię stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

 

  1. oświadczenie (oryginał)- wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła utrzymywanego przez posiadacza bydła w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz.U. z 2017r. poz. 546 oraz z 2018r. poz. 1642)- w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 

 

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje na podany we wniosku rachunek bankowy w terminach:

1 – 30 kwietnia danego roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października danego roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie