Opcje dostępności
48 677 00 39

Odkryj piękno Gminy Policzna...

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Policzna

Ogłoszenie Wójta Gminy Policzna

Wójt Gminy Policzna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny

Na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Siedlce który odbędzie się 12 października 2023r. o godz. 1000

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

Nieruchomość gruntowa nieogrodzona i niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 32 w miejscowości Siedlce przy ul. Łukowskiej, obręb 0096 o pow. 0,4207 ha.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona na terenie 10MN(U) – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Cena wywoławcza(brutto) do II przetargu wynosi – 590.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy zł)

Wadium – 59.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w podanych wyżej wymienionych wysokościach na rachunek Urzędu Gminy Policzna w BS Zwoleń O/ Policzna Nr 40 91570002 0010 0100 0765 0005 najpóźniej do dnia 9 października 2023r. decyduje data wpływu na konto a nie data dokonania przelewu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem prawnym  nieruchomości oraz regulaminem przetargu przed przestąpieniem do przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie internetowej www.policzna.ugm.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11, pok. nr 16 tel. 48 677-00-39 wew. 37.

                                                                                                     

REGULAMIN PRZETARGU            

       /-/ mgr inż. Tomasz Adamiec

                                                                                                                          Wójt Gminy Policzna

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na szkolenie

Czytaj więcej

V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży

Czytaj więcej

W gminie Policzna stawia się na pozyskiwanie ogromnych dofinansowań

Czytaj więcej

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Czytaj więcej

URUCHOMIENIE SYREN ALARMOWYCH

Czytaj więcej

W gminnej świetlicy w Policznie zakończył się bezpłatny kurs komputerowy ECDL

Czytaj więcej

Informacja o wyniku przetargów nieograniczonych

Czytaj więcej

Szkolenie – „BIOASEKURACJA I DOBROSTAN W STADACH ŚWIŃ

Czytaj więcej

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ REALIA I PERSPEKTYWY ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Czytaj więcej

SUSZA 2023

Czytaj więcej

ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE W 2023 II TURA

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY POLICZNA

Czytaj więcej

Projekt Edukacyjny Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Czytaj więcej

Kategorie