Opcje dostępności
48 677 00 39

Odkryj piękno Gminy Policzna...

Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY POLICZNA

Czytaj więcej

E- zaświadczenia w Urzędzie Skarbowym

Czytaj więcej

OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Czytaj więcej

Informacja w sprawie odśnieżania dróg gminnych

Czytaj więcej

Mieszkańcy Gminy Policzna już swobodnie korzystają z wybudowanego chodnika przy ulicy Kochanowskiego w Policznie.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Policzna

Ogłoszenie Wójta Gminy Policzna
Wójt Gminy Policzna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jabłonów,
który odbędzie się 12 stycznia 2022r. o godz. 10 00 w budynku Urzędu Gminy Policzna,

ul. Bolesława Prusa 11 w pokoju nr 6

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym,
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 171/1 w miejscowości Jabłonów o pow. 0,37
ha dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, prowadzi księgę wieczystą Nr RA1Z/00001072/2.
Budynek mieszkalny murowany o pow. 60 m 2 w złym stanie technicznym.
Cena wywoławcza(brutto) do II przetargu wynosi – 45.000,00 zł (słownie:

czterdzieści pięć tysięcy zł)

Wadium – 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł)
Na w/w nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w podanej wyżej wymienionej
wysokości na rachunek Urzędu Gminy Policzna w BS Zwoleń O/ Policzna Nr 40 91570002 0010 0100
0765 0005 najpóźniej do dnia 9 stycznia 2022r. decyduje data wpływu na konto a nie data dokonania

przelewu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem prawnym
nieruchomości oraz regulaminem przetargu przed przestąpieniem do przetargu. Nabywca przejmuje

nieruchomość w stanie istniejącym.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia

umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie

internetowej www.policzna.ugm.pl oraz w prasie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11, pok. nr 16

tel. 48 677-00-39 wew. 37.

Wójt Gminy Policzna
/-/ mgr inż. Tomasz Adamiec

 

Zaproszenie na kolędowanie

ĆWICZENIA OBRONNE „ZWOLEŃ  2022”

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY POLICZNA

Czytaj więcej

ĆWICZENIA OBRONNE „ZWOLEŃ  2022”

Czytaj więcej

Dzien Pracownika Socjalnego

Czytaj więcej

Zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla po cenie preferencyjnej

Czytaj więcej

Przekazanie sprzętu dla OSP Czarnolas

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY POLICZNA

ZAWIADOMIENIE- strona ug II nadzw.

Dofinansowanie dla Gminy Policzna

Czytaj więcej

Kategorie