Policzna, dnia 8 lipca 2016r.

Szanowni Państwo,


Gmina Policzna informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 – Odnawialne źródła energii (OZE).

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Policzna.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia – kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą należy złożyć w Urzędu Gminy Policzna, pok. nr. 11 w nieprzekraczalnym terminie do 28 lipca 2016 r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: rolnictwo@policzna.ugm.pl lub faksem: 48 6770051 – decyduje data wpływu do Urzędu). Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w procedurze kwalifikacyjnej do uczestnictwa w projekcie.

         Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, które odbędą się:

– w Szkole Podstawowej w Czarnolesie w dniu 18 lipca 2016r. o godz. 17.00

– w Świetlicy Gminnej w Policznie w dniu 18 lipca 2016r. o godz. 19.00

Przedmiotem spotkań będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wad i zalet, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.

Wójt zachęca również do odwiedzenia strony internetowej: www.policzna.ugm.pl gdzie na bieżąco umieszczane będą wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie. Na stronie będzie można również pobrać wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie. Informacje będą również udzielane przez pracowników urzędu telefonicznie pod numerem telefonu 48 677 00 39 wew. 37 lub wew. 45.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie