KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY STATUTÓW SOŁECTW GMINY POLICZNA.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/23/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Policzna dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Policzna, Wójt Gminy Policzna zawiadamia, iż przedmiotem konsultacji społecznych jest zmiana polegająca na wydłużeniu kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 do 5 lat.

Zmiana ta wynika z wydłużenia kadencji Rady Gminy z 4 do 5 lat.

Konsultacje rozpoczną się od 01.02.2019 r. do 12.02.2019 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii lub uwag dotyczących proponowanych zmian.

Opinie lub uwagi można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Policzna konsultacji społecznych dotyczących zmiany Statutów Sołectw Gminy Policzna ( formularz do konsultacji dostępny jest w BIP Urzędu Gminy Policzna).

Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące.