Policzna, dn. 08.11.2019r.

INFORMACJA

Urząd Gminy Policzna informuje, iż przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania:

„Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Policzna w 2020r.”

Dofinansowanie z WFOŚiGW obejmuje 100% kosztów pakowania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów nowych pokryć dachowych.

Mieszkańcy gminy Policzna, którzy na terenie nieruchomości posiadają wyroby zawierające azbest i zamierzają je usunąć w 2020 r. mogą zgłaszać chęć skorzystania z dofinansowania.

Złożenie przez Gminę wniosku nie gwarantuje uzyskania dofinansowania.

W zgłoszeniu należy podać m.in:

  • imię i nazwisko właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości;

  • adres obiektu oraz ilość posiadanego azbestu w m2.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Policzna ul. B. Prusa 11 pokój nr 16. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 486770039 wew. 37.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Adamiec