Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie

zaprasza do udziału

w Projekcie „Wsparcie w lepszym starcie”

od 01.09.2019 r. do 30.11.2020 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

– osoby w wieku od 18 do 60 lat;

– zamieszkujące na terenie gminy Policzna;

   – posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne;

– posiadające status osoby nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej lub biernej zawodowo;

– korzystające ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie

Oferujemy:

– trening kompetencji życiowych

– trening kompetencji społecznych

– trening kompetencji osobistych

– trening motywacji – forma wyjazdowa

– poradnictwo psychologiczne

– poradnictwo prawne

– poradnictwo socjalne

– trening pracy

– kursy zawodowe

– warsztaty z ekonomii społecznej

– indywidualne doradztwo zawodowe

– kursy i szkolenia

– warsztaty terapeutyczne

– zajęcia psychoruchowe

Rekrutacja wraz z indywidualną diagnozą potrzeb prowadzona jest w okresie

od 01.08.2019 r. do 30.09.2019 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Projektu prosimy o kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

26-720 Policzna, ul. Bolesława Prusa 2 A

telefon (48) 677-00-42; e-mail: opspoliczna@wp.pl; https://policzna.naszops.pl/