Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Wójt Gminy Policzna, przedstawia Radzie Gminy Policzna, RAPORT O STANIE GMINY POLICZNA ZA ROK 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

W debacie nad RAPORTEM O STANIE GMINY POLICZNA ZA ROK 2019 zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Policzna, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Sesja, na której odbędzie się DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY POLICZNA ZA ROK 2019 odbędzie się 29 maja 2020 roku. Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr. 5 ul. B. Prusa 11 26-720 Policzna

 

 

      Załączniki: