Policzna, dn. 04.01.2016r.

                                                                                                                                       INFORMACJA

Urząd Gminy Policzna informuje, iż przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania:
„Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Policzna w 2016 roku”

Dofinansowanie z WFOŚiGW obejmuje 100% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów nowych pokryć dachowych.
Mieszkańcy gminy Policzna, którzy na terenie nieruchomości posiadają wyroby zawierające azbest i zamierzają je usunąć w 2016 r. mogą zgłaszać chęć skorzystania z dofinansowania.
Złożenie przez Gminę wniosku nie gwarantuje uzyskania dofinansowania.
W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości;
  • adres obiektu oraz ilość posiadanego azbestu w m2 , z zaznaczeniem czy azbest jest przeznaczony do zdjęcia, czy jest zdjęty i składowany.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 05 lutego 2016r. w Urzędzie Gminy Policzna ul. B. Prusa 11 pokój nr 11. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 486770039 wew. 37
 

 

                                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                                                                                                                                                    /-/ Tomasz Adamiec