Regulamin konkursu „Najsmaczniejszy chleb tradycyjny lub wieloziarnisty powiatu zwoleńskiego w 2015 roku”

 

I. Organizatorem konkursu jest Powiat Zwoleński, gminy wchodzące w skład powiatu zwoleńskiego oraz Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

II. Cele konkursu:

 •  prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych chlebów wypiekanych na terenie powiatu zwoleńskiego,
 •  wymiana doświadczeń pomiędzy piekarzami z terenu powiatu zwoleńskiego,
 •  kultywowanie i upowszechnianie tradycyjnych metod wypieku chleba,
 • promocja zdrowej żywności,

III. Uczestnicy konkursu. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród trzech grup uczestników:

 •  piekarnie wypiekające pieczywo na terenie powiatu zwoleńskiego,
 •  koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe i folklorystyczne, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe z terenu powiatu zwoleńskiego,
 •  osoby fizyczne zamieszkujące na terenie powiatu zwoleńskiego.

IV. Warunki uczestnictwa.

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r., a następnie dostarczenie w dniu 26 sierpnia 2015 r. zgłoszonego do konkursu chleba.
 • Kartę zgłoszenia należy doręczyć lub przesłać do Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, ul. Wł. Jagiełły 4, pok. 10.
 • Zgłoszony do konkursu chleb należy dostarczyć w dniu 26 sierpnia 2015 roku. do Sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, ul. Wł. Jagiełły 4, do godz. 830.
 • Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jeden chleb (tradycyjny lub wieloziarnisty).

V. Ocena.

 Wybór najsmaczniejszego chleba w każdej z trzech kategorii uczestników będzie dokonany przez komisję konkursową, w skład której wejdą: dwóch przedstawicieli Starostwa Powiatowego – jeden z nich jako przewodniczący komisji, po jednym przedstawicielu z każdej z pięciu gmin powiatu zwoleńskiego, wyznaczony przez Burmistrza/Wójta, przedstawiciel Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

 •  Ponadto komisja przyzna II i III miejsce w każdej kategorii uczestników.
 •  Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma nagrodę, a jego chleb tytuł: „Najsmaczniejszy chleb tradycyjny powiatu zwoleńskiego w 2015 roku” lub tytuł: „Najsmaczniejszy chleb wieloziarnisty powiatu zwoleńskiego w 2015 roku”.
 •  Laureaci konkursu, którzy zajmą II i III miejsce w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy, a w miarę możliwości także nagrody.
 •  Organizatorzy konkursu mogą podjąć decyzję o przyznaniu miejsc ex aequo w przypadku otrzymania przez uczestników konkursu takiej samej liczby punktów lub zarządzić dodatkową ocenę.
 •  W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń do konkursu w poszczególnych kategoriach organizatorzy zastrzegają sobie prawo połączenia kategorii uczestników i wyłonienia wspólnych laureatów.
 •  Kryteriami oceny będą:
 •  wykorzystanie pełnowartościowych/ekologicznych składników,
 •  walory smakowe,
 •  walory estetyczne/wygląd.

VI. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 30.08.2015 r. podczas Zwoleńskiego Festiwalu Chleba – XVII Dożynek Powiatowych 2015.